Q&A CETA-Ratifikatioun an der Chamber

Allgemeng

6. Mai 2020

Am Kader vum Debat an dem Vott iwwert den CETA-Accord, deen ëffentlech kontrovers diskutéiert gëtt, verëffentlechen mer hei eis Positioun, dat a Form vun enger Rei Froen an Äntwerten:

Wat ännert sech mam Vott vum CETA-Accord?

Net vill. CETA ass nämlech schonn zu 95% a Kraaft, wann och just provisoresch, an zwar zanter méi wéi dräi Joer. Den eenzegen Deel vum Accord, deen nach net applizéiert gëtt, ass dee vum Investitiounsschutz (CETA-Geriicht). 

Nodeems Spëtzevertrieder vun der EU-Kommissioun an der kanadescher Regierung de CETA-Accord den 30. Oktober 2016 offiziell ënnerschriwwen hunn, huet d’EU-Parlament den Accord am Februar 2017 ratifizéiert. Domadder si ronn 95% vum Accord säit elo méi ewéi dräi Joer schonn a Kraaft.D’Chamber wäert sech an hirer Plenière e Mëttwoch mat de restlechen 5% vum Accord beschäftegen, an notamment mat den Dispositiounen iwwert den Investitiounsschutz (ICS) – deen den urspréngleche System vun de private Schiidsgeriichter ersetzt, déi an de Kompetenzberäich vun de Memberstaaten falen.

 

Wéi eng Verbesserunge bitt de neie System vum CETA-Geriicht?

Déi ursprénglech privat Schiidsgeriichter, déi besonnesch vill an der Kritik stoungen, si passé. De neie Mechanismus ass nach net perfekt, mee en enthält verschidde Leitplanken, déi d’Rechtsstaatlechkeet garantéieren an eis Ëmwelt-, Gesondheets- a Konsumenteschutzstandarde schützen. CETA schaaft e permanent Geriicht mat onofhängege Riichter*innen an dat mat maximaler Transparenz bei de Prozeduren an der Kommunikatioun schafft. 

Mir hate vun Ufank un staark Bedenken, wat den alen Investitiounsschutz-System „Investor-State-Dispute-Settlement“ (besser bekannt als privat Schiidsgeriichter) ugeet. Dofir hu mir am gesamte Verhandlungsprozess dorop higeschafft, dëst Problemer ze verbesseren. No massivem Drock aus der Zivilgesellschaft, konnte mir grouss Fortschrëtter verbuchen. Déi ursprénglech privat Geriichter (ISDS) si passé. Den neie System ass net perfekt, mä en enthält verschiddene Leitplanken, déi d’Rechtsstaatlechkeet garantéieren.Wichteg Verbesserunge sinn:

  • e permanent Geriicht, dem seng Struktur sech un international Geriichtshäff am Vëlkerrecht orientéiert, mat engem Geriicht an éischter Instanz an enger Voie de recours;
  • professionell an onofhängeg Riichter*innen, déi op Basis vun engem strenge Code de déontologie an engem Code de conduite schaffen;
  • maximal Transparenz an der Prozedur, mat ëffentlechen Unhéierungen an der Verëffentlechung vun allen relevanten Dokumenter;
  • Méiglechkeet fir interesséiert Parteien (ONGen, Gewerkschaften, …) an d’Prozedur anzegräifen an Avisen anzereechen.

Ass elo eisen Ëmwelt-, Klima- a Gesondheetsschutz a Gefor?

Nee! No engem Urteel vum EuGH däerfen am Kader vum ICS keng Entscheedungen ugegraff ginn, déi demokratesch getraff gi sinn, virun allem am Beräich vum Ëmwelt-, Klima-, a Gesondheetsschutz.

A sengem juristesch verbindlechen Avis 1/17 vum 30. Abrëll 2019 huet den EuGH geurteelt, dass den neie System konform ass mat EU-Recht. Gläichzäiteg hunn d’Riichter*innen och ganz kloer gemaach, dass am Kader vum Investitiounsschutz am CETA keng Entscheedungen ugegraff duerfe ginn, déi demokratesch getraff gi sinn, v.a. an de Beräicher Ëmweltschutz, Klima, asw.:

„Das Abkommen enthält […] Vorschriften, nach denen das CETA-Gericht und die CETA-Rechtsbehelfsinstanz nicht die Befugnis haben, Entscheidungen in Frage zu stellen, die von einer Vertragspartei demokratisch getroffen worden sind, insbesondere in den Bereichen des Niveaus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, des Schutzes der öffentlichen Sicherheit, des Schutzes der öffentlichen Moral, des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Tieren, des Schutzes der Lebensmittelsicherheit, des Schutzes der Pflanzen, des Umweltschutzes, des Schutzes der Arbeitssicherheit, des Schutzes der Produktsicherheit, des Verbraucherschutzes oder des Schutzes der Grundrechte.“

 

Gëtt de Principe de précaution duerch CETA a Fro gestallt? Kënne Produiten, déi den EU-Normen net gerecht ginn, um EU-Marché zougelooss ginn?

Nee! Mer kënne weiderhin nom Principe de précaution fonctionnéieren a reglementéieren, well de CETA-Accord op en WTO-Ofkommes verweist, wou de Principe de précaution vu «Sanitären a Phytosanitäre Mesuren» vun der EU verankert ass. 

De Principe de précaution ass zwar net wuertwiertlech am Accord ancréiert, well mir dee Prinzip aus den europäesche Verträg net de Kanadier einfach octroyéiere kënnen. Mir kënnen awer weider no deem Prinzip fonctionéieren a reglementéieren. D’Kanadier kënnen eis näischt imposéieren.Ouni wuertwiertlech erwäänt ze sinn, ass de Principe de Precaution awer am CETA verankert: notamment iwwer d’Kapitel 5.4 vum Vertrag, wou EU a Kanada op hier jeeweileg Rechter a Verflichtungen am Kader vu «Sanitären a Phytosanitäre Mesuren» op en anert Ofkommes vun der WTO verweisen. An eben deem Ofkommes ass de Principe de Precaution vun der EU verankert. Iwwer dee Wee ass de Principe de Precaution vun der EU eben integrative Bestanddeel vum CETA.

 

Wisou stëmmen déi gréng fir d’Ratifikatioun vum CETA?

CETA ass kee perfekten Accord. Mee et ass en Accord dee weist, dass d‘Politik an d‘Zivilgesellschaft ee schlechten Text duerch Asaz an Ausdauer kënne konsequent verbesseren. Ville vun eisen Haaptfuerderunge gouf Rechnung gedroen. Virun allem beim Thema Schiidsgeriichter, wat Ëmwelt- Klima- Sozial- a Gesondheetsschutz ugeet. Déi kënnen NET ausgehiewelt ginn. De CETA-Accord, a senger FINALER Versioun, ass e Schrëtt an déi richteg Richtung, mä definitiv net den Endpunkt vun der Entwécklung, déi elo komme muss. A mer sinn der Meenung, dass et e schlecht Signal fir d’EU a fir de Rôle vu Lëtzebuerg an Europa wier, wann d’Chamber an allerleschter Instanz eng Decisioun blockéiert, déi op europäeschem Niveau zesumme beschloss an am Europaparlament an enger demokratescher Prozedur ratifizéiert gouf. 

Nodeems etlech Joer schwiereg Verhandlunge gefouert gi sinn an d’Zivilgesellschaft sech an engem exzeptionelle Mooss engagéiert huet, stelle mir haut fest, dass den Engagement sech gelount huet an de CETA-Accord haut e besseren ass ewéi deemools, wéi mir ugefaangen hunn.

Wéinst dem Drock vun den ziville Protester huet d’EU-Kommissioun beispillsweis ugefaangen, sech mat der ausdrécklecher Ënnerstëtzung vun eiser Regierung op UN-Niveau fir d’Schafe vun engem Stännege Multilateralen Handelsgeriicht anzesetzen. Mir wëllen déi positiv Dynamik notzen, déi d’Zivilgesellschaft declenchéiert huet, an d’Struktur vum Welthandel iwwert eenzel Accorden eraus fir jidderee verbesseren.

Et ass och wichteg, ënnert dem Androck vum Corona-Virus net déi falsch Schlëss ze zéien. D’Konsequenz dierf net en Zréck zum Nationalismus a och kee blannt Autarkie-Striewe sinn, wou jidderee just no sech kucke muss. An sou engem Europa gëtt et fir eist Land séier schwéier. Do dierfe mir net a just nationale Moossstief denken, an nationale Liwwerketten, do musse mir op europäeschem Plang zesummeschaffen a solidaresch sinn.

Villméi muss et drëms goen, um lokalen Niveau, an der Groussregioun, um europäeschen an um internationalen Niveau – op dem Niveau wou et Sënn mécht – resilient Liwwerketten no de Prinzippie vun der Kreeslafwirtschaft en Place ze setzen. Deem steet CETA och a keng Manéier am Wee.

_____________________________________________

Q&A
CETA-Ratification à la Chambre

Qu’est-ce qui va changer avec le vote de l’accord CETA ? 

Pas grand chose. En effet, CETA est déjà à 95% en vigueur, bien qu’à titre provisoire, depuis plus de trois ans. La seule partie de l’accord qui n’a pas encore été appliquée est celle de la protection des investissements (Système juridictionnel des investissements).

Après que les représentants de la Commission européenne et du Gouvernement canadien ont officiellement signé l’accord CETA le 30 octobre 2016, le Parlement européen a ratifié l’accord en février 2017. Ainsi, environ 95% de l’accord est déjà en vigueur depuis plus de trois ans maintenant. La Chambre des député-e-s examinera ce mercredi-ci en session plénière les 5% restants de l’accord, en particulier les dispositions sur la protection des investissements (ICS) – qui remplace le système original des tribunaux privés relevant de la compétence des États membres.

 

Quelles améliorations le nouveau système juridictionnel des investissements contient-il ? 

Les tribunaux privés initiaux, qui ont été particulièrement critiqués, font définitivement partie du passé. Le nouveau mécanisme n’est pas encore parfait, mais il contient plusieurs barrières qui garantissent les principes de l’Etat de droit et protègent nos normes en matière d’environnement, de santé et de protection des consommateurs. CETA crée un tribunal permanent avec des juges indépendants et travaille avec une transparence maximale dans ses procédures et sa communication.

Dès le début, nous étions très inquiétés par l’ancien système de protection des investissements „Investor-State-Dispute-Settlement“ (mieux connu sous le nom de tribunaux privé). C’est pourquoi nous nous sommes engagés lors de l’ensemble du processus de négociation afin d’améliorer ce système. Après une pression massive de la société civile, nous avons pu engranger de grands progrès. Les tribunaux privés prévus à l’origine (ISDS) font partie du passé. Le nouveau système n’est pas parfait, mais il contient plusieurs barrières qui garantissent les principes de l’Etat de droit.  Les améliorations les plus importantes sont:  • un tribunal permanent dont la structure est orientée vers les cours de droit international, avec un tribunal de première instance et une voie de recours; • des juges professionnels et indépendants qui travaillent sur la base d’un code de déontologie et d’un code de conduite strict; • une transparence maximale dans la procédure, y compris les auditions publiques et la publication de tous les documents pertinents; • Possibilité pour les parties intéressées (ONG, syndicats, etc.) d’entrer dans la procédure et d’introduire des avis.

 

Notre protection de l’environnement, du climat et de la santé est-elle désormais menacée ? 

Non! À la suite d’un arrêt de la cour de justice de l’UE (CJUE), les décisions qui ont été prises démocratiquement ne peuvent pas être contestées dans le cadre de l’ICS, notamment dans le domaine de la protection de l’environnement, du climat et de la santé.  

Dans son avis juridiquement contraignant n° 1/17 du 30 avril 2019, la CJUE a jugé que le nouveau système était conforme au droit de l’UE. Dans le même temps, les juges ont également indiqué très clairement que, dans le cadre de la protection des investissements CETA, aucune décision prise démocratiquement ne peut être contestée, surtout dans les domaines de la protection de l’environnement, du climat, etc.:

«L’accord contient des dispositions en vertu desquelles la Cour de CETA et l’Organe d’appel de CETA n’ont pas compétence pour contester les décisions qui ont été prises démocratiquement par l’une ou l’autre partie, en particulier dans les domaines du niveau de maintien de l’ordre public, de la protection de la sécurité publique, de la protection de la moralité publique, de la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de la protection de la sécurité alimentaire, de la protection des plantes, de la protection de l’environnement, de la protection de la sécurité du travail, de la protection de la sécurité des produits, de la protection des consommateurs ou de la protection des droits fondamentaux. »

 

Le Principe de précaution sera-t-il contesté par CETA ? Des produits non conformes aux normes de l’UE peuvent-ils être autorisés sur le marché de l’UE ?

Non ! Nous pouvons continuer à fonctionner et à réglementer selon le Principe de précaution, étant donné que l’accord CETA fait référence à un accord de l’OMC où le principe de précaution de l’UE de « mesures sanitaires et phytosanitaires » est ancré.

Le Principe de précaution n’est pas littéralement inscrit dans l’accord, et nous ne pouvons pas simplement octroyer aux Canadiens ce principe établis dans les traités européens. Cependant, nous pouvons continuer à fonctionner et à réglementer selon ce principe. Les Canadiens ne peuvent rien nous imposer.

Sans être littéralement énoncé, le principe de précaution est ancré dans l’accord: notamment par le chapitre 5.4, où l’UE et le Canada prennent référence à un accord de l’OMC concernant leurs droits et obligations respectifs au niveau des „mesures sanitaires et phytosanitaires“. Et c’est dans cet accord de l’OMC qu’est ancré le Principe de précaution de l’UE. De cette manière, le Principe de précaution de l’UE fait partie intégrante de CETA.

Pourquoi déi gréng votent-ils pour la ratification de CETA ?

CETA n’est pas un accord parfait. Mais c’est un accord qui montre que la politique et la société civile peuvent constamment améliorer de mauvais textes à travers l’engagement et la persévérance. Beaucoup de nos principales revendications ont été prises en compte, surtout dans le cadre des tribunaux privés concernant la protection du climat, de l’environnement, de la protection sociale et sanitaire. Ces dispositions ne peuvent être renversées.

L’accord CETA, dans sa version finale, est un pas dans la bonne direction et certainement pas le point final. Il marque néanmoins, le début d’un processus qui doit maintenant être entamé. Et nous pensons que ce serait un mauvais signal pour l’UE et pour le rôle du Luxembourg dans l’Union européenne, si la Chambre des député-e-s bloquait au dernier moment une décision qui avait été prise au niveau européen.

Après plusieurs années de négociations difficiles et l’engagement exceptionnel de la société civile, nous constatons aujourd’hui que l’engagement a porté ses fruits et que l’accord CETA s’est considérablement amélioré par rapport au début.

Par exemple, en raison de la pression exercée par les contestations et manifestations de la société civile, la Commission européenne a commencé à travailler, avec le soutien exprès de notre gouvernement, au niveau des Nations Unies pour la création d’un tribunal commercial multilatéral permanent. Au delà de certains accords individuels, nous voulons profiter de la dynamique positive déclenchée par la société civile afin d’améliorer la structure du commerce mondial.

Il est également important de ne pas tirer de fausses conclusions suite à la situation actuelle. La conséquence de cette pandémie ne doit pas être un retour au nationalisme, ni à une autarcie absolue. Dans une telle Europe, notre pays aurait rapidement du mal à persister. Nous ne devons pas uniquement agir à l’échelle locale (par des chaînes d’approvisionnement nationales), mais coopérer au niveau européen et être solidaires.

Il s’agit plutôt de mettre en place des chaînes d’approvisionnement résilientes en conformité avec le principe de l’économie circulaire – au niveau local, dans la Grande région, au niveau européen et international, bref à tous les niveaux où cela a du sens. Et l’accord CETA n’y constitue aucune barrière.

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don